Finansiering

Söka stöd? November 2017

Söka stöd? November 2017

Resurs 10xxxhdpi.png

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i november!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd hela året i vår google-kalender.)

 

Projektbidrag, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 9 oktober - 9 november

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Även om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga medverkande som uppges i ansökan måste informeras om det i förväg.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Projektbidrag

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00

 

Projektstöd, LÄNGMANSKA KULTURFONDEN
Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 januari

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag. Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Mer info:
http://www.langmanska.se/

Kontakt:
08-611 87 15 (onsdagar 10.00 - 12.00)

 

MUSIKERFÖRBUNDET - Georg Abrahamsson Lundqvists fond
Sista ansökningsdag 30 november.

Stipendierna är av understödskaraktär och kan sökas av behövande musiker. Man kan ansöka om dem, men även förslag från andra medlemmar i Musikerförbundet kan ligga till grund för beslut om utdelning. Stipendiefonden förvaltas av Musikerförbundet och avkastningen ska disponeras av förbundsstyrelsen för understöd åt behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta svenska musiker.

Mer info:
https://www.musikerforbundet.se/branschtips/sok-pengar/musikerforbundets-stipendier/

 

MUSIKERFÖRBUNDET - Johan Ludvig Ohlson och hans hustru Lottens fond
Sista ansökningsdag 30 november.

Denna fond förvaltas av Kungl. Musikaliska Akademien, som årligen ger Musikerförbundet ett belopp för utdelning till behövande musiker. Ändamålet är detsamma som för Georg Abrahamsson Lundqvist fond.

Mer info:
https://www.musikerforbundet.se/branschtips/sok-pengar/musikerforbundets-stipendier/

 

Albin Hagströms minnesfond
Sista ansökan 18 december

Sedan 1997 delar Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond i Kungl. Musikaliska akademien ut dragspels- och gitarrstipendier. Stipendierna vänder sig till dragspelare och gitarrister inom populärmusikens område. Sökanden skall vara högst 35 år gammal och svensk medborgare. Stipendierna kan inte sökas av grupper.

Mer info:
http://www.musakad.se/stipendier/albinhagstromsminnesfond.216.html

 

STÖD SOM KAN SÖKAS LÖPANDE UNDER ÅRET:

Internationellt kulturutbyte, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet. Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell%20kulturutbyte

 

Postkodfonden
PostkodStiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.

Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt PostkodStiftelsens bedömningsgrunder utifrån effekt, metod och relevans. Det sökta projektstödet ska vara rimligt i förhållande till organisationens övriga omsättning och projektstöd brukar oftast ligga mellan 1-3 miljoner kronor. Projekten löper vanligtvis i ett år och sträcker sig från policy- till gräsrotsnivå.

Mer info:
http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/
 

Till nyhetsarkivet →

Söka stöd i oktober? Här hittar du ansökningstider!

Resurs 11xxxhdpi.png

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i oktober!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd hela året i vår google-kalender.)

 

 

Bidrag till internationell residensutveckling inom kulturområdet - Region Skåne
Ansökningsperiod 5 sept  – 2 okt

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder. I årets budget har 950 000 kronor avsatts för att stimulera fler kulturaktörer i Skåne att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare.

Mer info:
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-internationell-residensutveckling/


Projektstöd - MALMÖ STAD
Sista ansökan 2 okt.

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Mer info:
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Projektstod.htmlKontakt:

Kontakt:
kulturstod@malmo.se

040-34 48 50


Turnébidrag - KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 7 september – 5 oktober

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

"Bidrag för nationella turnéer avser kostnader för resor, logi samt produktionskostnader (ej gage och arvoden) i samband med turnén. Turnén bör som regel omfatta minst fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd. Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se

08-519 264 60 (Jakob Uddling)

 

Nyskaparstipendiet - SKAP
Sista ansökan 15 oktober

Som medlem i Nyskaparna kan du söka Nyskaparstipendiet på 10 000 kronor.  Stipendiet är till för dig som ännu inte hunnit etablera dig i musikbranschen, till exempel du som går, eller nyligen avslutat en utbildning. Stipendiet kommer delas ut ungefär en gång i månaden resten av 2017, och är del av en specialsatsning på musikskapare som ännu inte är etablerade i musikbranschen.

Mer info:
http://www.skap.se/sok-nyskaparstipendiet

 

Residens i utlandet - KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 1 oktober - 30 oktober

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet innehåller förutom ett vistelsestipendium, schabloniserade resekostnader, boende och arbetsplats.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=17723

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se

08-506 550 00

 

Stiftelsen Alvar Kraft
Sista ansökningsdag 31 oktober.

Stipendier, resebidrag med mera för främjandet av unga svenska tonsättares studier och utbildning på 5 000–10 000 kr.

Mer info:
http://fst.se/alvar-kraft

 

Projektbidrag - KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 9 oktober - 9 november

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Även om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga medverkande som uppges i ansökan måste informeras om det i förväg.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Projektbidrag

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se

08-506 550 00

 

Projektstöd - LÄNGMANSKA KULTURFONDEN
Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 januari

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag. Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Mer info:
http://www.langmanska.se/

Kontakt:
08-611 87 15 (onsdagar 10.00 - 12.00)

 

STÖD SOM KAN SÖKAS LÖPANDE UNDER ÅRET:

Internationellt kulturutbyte, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet. Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell%20kulturutbyte

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se

08-506 550 00

 

Postkodfonden
PostkodStiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.

Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt PostkodStiftelsens bedömningsgrunder utifrån effekt, metod och relevans. Det sökta projektstödet ska vara rimligt i förhållande till organisationens övriga omsättning och projektstöd brukar oftast ligga mellan 1-3 miljoner kronor. Projekten löper vanligtvis i ett år och sträcker sig från policy- till gräsrotsnivå.

Mer info:
http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/

LYCKA TILL!!
 

Till nyhetsarkivet →

Söka Stöd? Augusti 2017

Skicka in-01 200x200.png

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i september!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

Projektbidrag, KULTURBRYGGAN
Ansökningsperiod: 14 aug. - 4 sept.

Kulturbryggan ska vara ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som ska kunna ta ekonomiska och konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck inom hela kulturområdet.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=20116

Kontakt:
mikael.theorin@regeringskansliet.se
08-405 25 16

erik.hall@regeringskansliet.se
08-405 21 79

 

Fonogramstöd, KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 15 aug. – 12 sept.

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel vars huvudsakliga verksamhet är professionell utgivning av musik. Även fonogramproducenter som är verksamma i andra nordiska länder och ger ut samisk musik kan söka bidrag. Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Produktion-och-utgivning-av-fonogram/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60

 

Samverkan med komponister - KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 22 aug. - 19 sept.

Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Läs mer:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Samverkan-med-komponister/

Kontakt:
magnus.lemark@kulturradet.se
08-519 264 58

 

Utvecklingsbidrag Kultur Skåne - REGION SKÅNE
Sista ansökan 15 sept

Vi välkomnar professionella aktörer inom kultursektorn som vill testa nya konstnärliga idéer eller metoder, som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya parter så att fler människor får tillgång till Skånes kulturliv. Med våra utvecklingsbidrag vill vi få idéer att växa och bli del i det som gör att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med bredd och spets.

Mer info:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/utvecklingsbidrag/

 

KULTURRÅDET SÖKER KREATIVA PLATSER
Ansökningsperiod: 29 aug - 26 sept

Under 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till kulturprojekt i bostadsområden som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. Bidraget är en del av regeringens satsning Äga rum. Söka kan lokala partnerskap med minst tre aktörer, varav minst en ska vara verksam lokalt och minst en ska vara kulturaktör.

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/For-projekten/

Kontakt:
viktoria.nguema@kulturradet.se
08-519 264 32

simon.stromberg@kulturradet.se
08-519 264 34

 

Fonden Sverige - Finland
Sista ansökan 1 oktober

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Mer info:
http://www.kulturfonden.net/se

 

Bidrag till internationell residensutveckling inom kulturområdet, REGION SKÅNE
Ansökningsperiod: 5 sept.  – 2 okt.

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder. I årets budget har 950 000 kronor avsatts för att stimulera fler kulturaktörer i Skåne att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare.

Mer info:
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-internationell-residensutveckling/

 

Projektstöd, MALMÖ STAD
Sista ansökan 2 okt.

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Mer info:
http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Projektstod.html

Kontakt:
kulturstod@malmo.se
040-34 48 50

 

Turnébidrag, KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 7 september – 5 oktober

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.
"Bidrag för nationella turnéer avser kostnader för resor, logi samt produktionskostnader (ej gage och arvoden) i samband med turnén. Turnén bör som regel omfatta minst fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.
Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60

Till nyhetsarkivet →

Söka stöd i april? Här hittar du ansökningstider

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i april!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

 

Internationellt kulturutbyte, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 2 februari - 25 april

Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet.

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell%20kulturutbyte

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00

 

Turnébidrag, KULTURRÅDET
28 mars - 25 april

"Bidrag för nationella turnéer avser turnéer i Sverige och kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige.

Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60 (Jakob Uddling)

 

Fria musikgrupper, KULTURRÅDET
25 april - 23 maj

Verksamhetsbidrag eller projektbidrag kan sökas av en ensemble eller grupp som bedriver sin verksamhet i professionella former. Sökande bör vara en juridisk person, men även enskilda näringsidkare med F-skattsedel kan accepteras.

Målet för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Vid fördelningen bedöms gruppernas konstnärliga kvalitet och omfattningen på verksamheten. Det innebär att en ansökan med en mindre omfattande verksamhet också kan komma att prövas som projektbidrag. Geografisk spridning och verksamhet för barn och ungdom prioriteras.

Mer info:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Fria-musikgrupper/

Kontakt:
linda.hornqvist@kulturradet.se
08-519 264 32 (Linda Hörnqvist)

 

Röstfonden
Sista ansökan 31 maj

Röstfondens uppgift är att stödja utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångröstens normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård och rehabilitering av människor med röststörningar. Större delen av Röstfonden utgörs av Patricia Grammings Minnesfond och Röstfonden är ett av Röstforums centrala organ.

Tillgängligt belopp beräknas uppgå till 50.000 kr.

Mer info:
http://rostforum.se/rostforum/rostfonden/

Ansökning av medel från Röstfonden skickas till:
Nämnden för Röstfonden
Att: prof. Johan Sundberg
Tal Musik Hörsel/KTH
100 44 Stockholm

Till nyhetsarkivet →