Söka stöd? November 2017

Söka stöd? November 2017

Resurs 10xxxhdpi.png

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i november!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd hela året i vår google-kalender.)

 

Projektbidrag, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 9 oktober - 9 november

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Även om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga medverkande som uppges i ansökan måste informeras om det i förväg.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Projektbidrag

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00

 

Projektstöd, LÄNGMANSKA KULTURFONDEN
Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 januari

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag. Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Mer info:
http://www.langmanska.se/

Kontakt:
08-611 87 15 (onsdagar 10.00 - 12.00)

 

MUSIKERFÖRBUNDET - Georg Abrahamsson Lundqvists fond
Sista ansökningsdag 30 november.

Stipendierna är av understödskaraktär och kan sökas av behövande musiker. Man kan ansöka om dem, men även förslag från andra medlemmar i Musikerförbundet kan ligga till grund för beslut om utdelning. Stipendiefonden förvaltas av Musikerförbundet och avkastningen ska disponeras av förbundsstyrelsen för understöd åt behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta svenska musiker.

Mer info:
https://www.musikerforbundet.se/branschtips/sok-pengar/musikerforbundets-stipendier/

 

MUSIKERFÖRBUNDET - Johan Ludvig Ohlson och hans hustru Lottens fond
Sista ansökningsdag 30 november.

Denna fond förvaltas av Kungl. Musikaliska Akademien, som årligen ger Musikerförbundet ett belopp för utdelning till behövande musiker. Ändamålet är detsamma som för Georg Abrahamsson Lundqvist fond.

Mer info:
https://www.musikerforbundet.se/branschtips/sok-pengar/musikerforbundets-stipendier/

 

Albin Hagströms minnesfond
Sista ansökan 18 december

Sedan 1997 delar Stiftelsen Albin Hagströms Minnesfond i Kungl. Musikaliska akademien ut dragspels- och gitarrstipendier. Stipendierna vänder sig till dragspelare och gitarrister inom populärmusikens område. Sökanden skall vara högst 35 år gammal och svensk medborgare. Stipendierna kan inte sökas av grupper.

Mer info:
http://www.musakad.se/stipendier/albinhagstromsminnesfond.216.html

 

STÖD SOM KAN SÖKAS LÖPANDE UNDER ÅRET:

Internationellt kulturutbyte, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Bidraget är individuellt. Det innebär att om du ska resa med en kollega måste ni lämna in varsin ansökan. Är ni en ensemble/grupp på mer än två personer som ska resa ska ni istället söka stöd hos Kulturrådet som är ansvarigt för grupper. Om utbytet ska göras inom ramen för en svensk institutions verksamhet är det institutionen som ska bekosta utbytet. Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka en miljon kronor om året i kulturutbytesbidrag inom musik. Bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 30 000 kr.

Mer info:
http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Internationell%20kulturutbyte

 

Postkodfonden
PostkodStiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.

Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt PostkodStiftelsens bedömningsgrunder utifrån effekt, metod och relevans. Det sökta projektstödet ska vara rimligt i förhållande till organisationens övriga omsättning och projektstöd brukar oftast ligga mellan 1-3 miljoner kronor. Projekten löper vanligtvis i ett år och sträcker sig från policy- till gräsrotsnivå.

Mer info:
http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/
 

Till nyhetsarkivet →