Söka stöd i september? Här hittar du ansökningstider!

Söak stöd och stipendier

Efter den positiva responsen från förra månadens sammanställning fortsätter vi att tipsa om aktuella stöd. Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i september!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

Start- Genomförandestöd Kulturbryggan:
Ansökningsperiod: 12 aug – 2 sept 2016

STARTSTÖD:
Syfte: Att stödja framväxten av konstnärligt eller kulturellt nyskapande idéer i ett tidigt skede, att stödja utvecklingen av projekt som på sikt skapar förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt
att fylla ett tomrum som andra offentliga finansiärer inte kan tillgodose.
projekt som kan få Startstöd är förstudier, planeringsarbeten eller motsvarande.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/startstod

GENOMFÖRANDESTÖD:
Syfte: Att stödja genomförande av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt,
att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur, samt
att stimulera till innovativ samverkan med andra finansiärer.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan/att-soka-stod/genomforandestod

Kontakt:
mikael.theorin@regeringskansliet.se
08-405 25 16 (Mikael Theorin)
erik.hall@regeringskansliet.se
08-405 21 79 (Erik Hall)


Samverkan med komponister - Kulturrådet:
Ansökningsperiod 11 aug. - 8 sept.
Bidraget är avsett att stimulera beställning av nya verk och anställning av komponister.

Läs mer: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/samverkan-med-komponister/

Kontakt:
Magnus Lemark
magnus.lemark@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 58


Fonogramstöd Kulturrådet:
Ansökningsperiod: 18 aug. – den 15 sep. 2016

Fonogramproducenter som är verksamma i Sverige kan söka bidrag. Med fonogramproducent avses organisation som är juridisk eller fysisk person med F-skattsedel vars huvudsakliga verksamhet är professionell utgivning av musik. Även fonogramproducenter som är verksamma i andra nordiska länder och ger ut samisk musik kan söka bidrag.

Bidrag kan sökas för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram. Bidrag för produktionsstöd kan lämnas för upp till 50 procent av produktionens totala kostnad.

Mer info: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Produktion-och-utgivning-av-fonogram/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60 (Jakob Uddling)


Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Sista ansökningsdag: 19 sept

Postkodlotteriets Kulturstiftelse söker modiga kulturprojekt som utanför de etablerade scenerna och på andra platser än i de största svenska städerna vågar bryta barriärer och prova nya grepp tillsammans med sin publik.

Mer info: http://kulturstiftelsen.se/ovantade-platser-och-nya-moten-med-publiken/

Kontakt:
info@kulturstiftelsen.se
08 – 509 270 00

 

Utvecklingsbidrag Kultur Skåne
Ansökningsperiod 22 aug  – 19 sept 2016

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka utvecklingsbidrag. Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt, investeringar i lokaler, utrustning, inspelning av musik, produktion av media, böcker, film, konstverk etcetera.

Region Skåne beviljar utvecklingsbidrag till projekt som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås.

Målen är:
-Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets
-Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.
-Projekten ska också träffa en eller flera av de -kulturpolitiska prioriteringar som återfinns i Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019

Mer info: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Bidrag/Utvecklingsbidrag/

Kontakt:
kultur@skane.se
040-675 37 50

 

Bidrag till internationell residensutveckling inom kulturområdet - Region Skåne
Ansökningsperiod 22 aug  – 19 sept 2016

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder. I årets budget har 950 000 kronor avsatts för att stimulera fler kulturaktörer i Skåne att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare.

Mer info:
http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-internationell-residensutveckling/

Kontakt:
Rebecka Randler, Utvecklare musik
Telefon: 040-675 36 71
E-post: rebecka.randler@skane.se

 

Kulturrådet söker kreativa platser
Ansökningsperiod: 25 aug - 22 sept

Under 2016–2018 kommer Kulturrådet att fördela 100 miljoner kronor till kulturprojekt i bostadsområden som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. Bidraget är en del av regeringens satsning Äga rum.

Söka kan lokala partnerskap med minst tre aktörer, varav minst en ska vara verksam lokalt och minst en ska vara kulturaktör.

Mer info: http://www.kulturradet.se/Kreativa-platser/Nyheter-Aga-rum/2016/Kulturradet-soker-kreativa-platser/

Kontakt:
Viktoria Nguema, handläggare
viktoria.nguema@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 32

Simon Strömberg, handläggare
simon.stromberg@kulturradet.se
Telefon: 08 519 264 34

 

Stimstipendium
Ansökningsperiod: 25 augusti till 26 september 2016 kl 15:00.

Alla Stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka Stimstipendium. Syftet med stipendiet är att främja enskilda upphovspersoner och därigenom bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Mer info (inloggning krävs): https://www.stim.se/sv/stipendieansokan-1

Kontakt:
Stipendiefrågor besvaras på 08-783 88 00 (ange "Stipendiefrågor") eller via stipendium@stim.se

 

Projektstöd - Malmö Stad
Sista ansökan 1 okt.
Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film. 

Mer info: http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Projektstod.html

Kontakt: 
kulturstod@malmo.se
Tel: 040-34 48 50


Turnébidrag - Kulturrådet
Ansökningsperiod: tors, den 8 september – tors, den 6 oktober

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

"Bidrag för nationella turnéer avser kostnader för resor, logi samt produktionskostnader (ej gage och arvoden) i samband med turnén. Turnén bör som regel omfatta minst fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.

Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60 (Jakob Uddling)

 

Till nyhetsarkivet →