Söka stöd i oktober? Här hittar du ansökningstider!

Medlemskap

Här hittar du ansökningstider för stöd som går att söka i oktober!
(Du vet väl att du som är medlem kan hitta aktuella ansökningsdatum för en mängd stöd i vår google-kalender?)

Turnébidrag, KULTURRÅDET
Ansökningsperiod: 8 september – 6 oktober

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

"Bidrag för nationella turnéer avser kostnader för resor, logi samt produktionskostnader (ej gage och arvoden) i samband med turnén. Turnén bör som regel omfatta minst fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.

Bidrag för internationella turnéer avser kostnader för resor mellan Sverige och andra länder, inklusive tillhörande kostnader som visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre konserter för att beviljas stöd."

Mer info: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/musik/Turnebidrag-fria-musikgrupper/

Kontakt:
jakob.uddling@kulturradet.se
08-519 264 60 (Jakob Uddling)

 

Projektstöd, LÄNGMANSKA KULTURFONDEN

Ansökningsperiod: 1 oktober - 15 januari

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr.

Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj.

Mer info: http://www.langmanska.se/

Kontakt: 08-611 87 15 (onsdagar 10.00 - 12.00)


Nationellt residens vid Studio Acusticum, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 13 oktober - 27 oktober

Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete.

Stipendiet innehåller förutom vistelsestipendiet, schabloniserade resekostnader för hemresor, en fungerande och möblerad bostad, arbetslokal inklusive värme, el, internetanslutning, försäkringar för både bostad och lokal under vistelsen samt viss tillgång till Studio Acusticums resurser.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/stipendier_och_bidrag/musik/nationellt_vistelsestipendium

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00


Residens i utlandet, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 13 oktober - 27 oktober

Vistelsestipendiet vid ett residens i utlandet ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet innehåller förutom ett vistelsestipendium, schabloniserade resekostnader, boende och arbetsplats.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=17723

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00


Projektbidrag, KONSTNÄRSNÄMNDEN
Ansökningsperiod: 26 oktober - 19 noember

Projektbidrag kan du söka för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Även om flera konstnärer samarbetar på samma villkor är det endast en person som är sökande. Alla andra räknas som ”övriga medverkande”. Övriga medverkande som uppges i ansökan måste informeras om det i förväg.

Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker. Projekt som innebär samarbete med andra komponister och musiker eller andra kollegor prioriteras, men det är också möjligt att söka stöd för projekt som inte har en given samarbetspartner. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Stödet avser inte arbete med redan befintlig musik i form av t.ex. turnéer, inspelningar och repetitioner.

Mer info: http://www.konstnarsnamnden.se/Musik/Projektbidrag

Kontakt:
info@konstnarsnamnden.se
08-506 550 00

Till nyhetsarkivet →