Mål: Bilda ett Musikcentrum Syd - måndagen den 9 sep kl.18.00

Måndagen den 9 september kommer vi att konstituera organisationen Musikcentrum Syd. Ett möte som bildar organisationen, beslutar om stadgar, styrelse, struktur! Du som vill engagera dig eller närvara på mötet är varmt välkommen! Nu är det dax att starta organisationen Musikcentrum Syd. Här med inbjuds du till Konstituerade möte måndagen den 9 september 2013 kl.18.00, Resurscentrum, Bergsgatan 29, Malmö. (ovanför Inkonst)

Varmt Välkommen!

Frågor: Petter Wickman, E-mail: musikcentrumsyd@gmail.com, tel.070 56 29 537

Förslag på dagordning * Pröva om mötet är behörigen utlyst * Fastställa dagordningen * Fastställa röstlängd. * Välja ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet. * Granska verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse och revisionsberättelse. * Pröva frågan om ansvarsfrihet. * Välja ordförande samt ledamöter till styrelsen. * Välja en revisor samt revisorsuppleant. * Välja en valberedning om minst tre personer, varav en utses till sammankallande. * Fastställa medlemsavgifter, styreslearvoden och årsavgift för programförmedling. * Besluta i övriga ärenden som kan uppkomma

Musikcentum Syd Blogg/Hemsida: www.musikcentrumsyd.se Facebook: www.facebook.com/musikcentrumsyd Twitter: www.twitter.com/musikcentrumsyd