Enkät för utredning på uppdrag av kulturnämnden Region Skåne

Kulturnämnden Region Skåne har initierat en utredning kring formerna för det långsiktiga stödet till musikområdet, det vill säga en tilltänkt omfördelning av regionens stöd till musiklivet i Skåne. Som en del i detta har Sociologiska Institutionen vid Lunds universitet fått uppdrag att utreda och tydliggöra prioriteringar, utveckla kulturnämndens långsiktiga satsningar, samt identifiera strategiska vägval vad gäller musikområdet. Vårt fokus ligger på att undersöka de hinder som finns för utvecklingen av de delar av den delen av musikverksamheten som Region Skåne i nuläget inte ger långsiktiga verksamhetsstöd. 

Sett till att ett av studiens syften är att fördjupa kunskapen om den del av den musik som idag inte uppbär stöd från Region Skåne, är det av vikt att få en fördjupad förståelse för hur denna del av musikområdet kan utvecklas inte minst utifrån ett medborgerligt mångfaldsperspektiv – såväl kulturellt som socioekonomiskt.

Vi ber er därför att ni tar er tid och besvarar vår enkät för att på sätt vara med och påverka hur villkoren kan förändras och förbättras utifrån ert perspektiv.

ENKÄTEN

Länk
 

KONTAKT

Felicia Eklund och Erik Hannerz

Projektledare är Erik Hannerz, Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet.

Erik.Hannerz@soc.lu.se | +46462228881